menu

Kapitaalvermindering

Soms is het wenselijk om het aandelenkapitaal van een vennootschap gedeeltelijk terug te betalen aan de aandeelhouders, of te gebruiken ter afboeking van geleden verliezen. Kapitaalvermindering kan plaatsvinden door een terugbetaling aan de aandeelhouders of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van hun verplichting tot volstorting van hun inbreng. Voorwinde Notariaat Amsterdam begeleid u van A tot Z om het kapitaalverminderingsproces in goede banen te leiden.

Procedure kapitaalvermindering B.V.

Door de wetwijzigingen van 1 oktober 2012 is de procedure voor kapitaalvermindering van een B.V. veel eenvoudiger geworden. Om fiscale redenen is het wel vaak nog steeds wenselijk om nominaal kapitaal in te kopen. Daarvoor moeten soms reserves eerst worden omgezet in aandelen. Daarnaast geldt voor inkoop en kapitaalvermindering een uitkeringstoets: het bestuur van de vennootschap dient beoordelen of de uitkering kan geschieden en moet het uitkeringsbesluit goedkeuren.

Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

Voorwinde Notariaat Amsterdam kan u adviseren omtrent de te volgen procedure en de in te bouwen waarborgen om aansprakelijkheid te voorkomen.

Procedure kapitaalvermindering N.V.

Bij kapitaalvermindering hebben de schuldeisers van wie een vordering is ontstaan vóór de bekendmaking, het recht om een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te voldoen.

Indien er geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft gekregen, wordt het geschil voorgelegd aan de rechtbank van het gebied waarbinnen de vennootschap is gevestigd.

Van kapitaalvermindering is ook sprake indien de vennootschap uitstaande eigen aandelen van een aandeelhouder inkoopt en deze aandelen vervolgens intrekt. Een bijzondere vorm van intrekking, waaraan niet een verkrijging door de vennootschap zelf vooraf hoeft te gaan, is als alle aandelen van een bepaalde soort worden ingetrokken.

De algemene vergadering van aandeelhouders is het orgaan dat moet besluiten tot een vermindering van het geplaatste kapitaal. In de uitnodiging voor de algemene vergadering moet het doel worden vermeld van de vermindering en de te volgen werkwijze.

Bij kapitaalvermindering moet er rekening gehouden worden met veel wettelijke eisen. Het is dan ook verstandig contact met ons op te nemen om u vooraf goed te laten informeren. De reden voor deze vereisten is gelegen in het feit, dat de wetgever bescherming van het kapitaal van de vennootschap verlangt, om te voorkomen, dat mogelijke schuldeisers van de vennootschap hun verhaalsmogelijkheden zien verdwijnen.

De procedure tot kapitaalvermindering verloopt als volgt. Een kopie van het aandeelhoudersbesluit wordt gedurende twee maanden bij de Kamer van Koophandel ter inzage gelegd. De terinzagelegging wordt gepubliceerd door middel van een advertentie in een landelijk dagblad.

Na afloop van de twee maanden durende inzagetermijn wordt bij de Arrondissementsrechtbank een verklaring van non-verzet aangevraagd, waaruit dient te blijken dat door (eventuele) schuldeisers van de vennootschap geen bezwaar is gemaakt tegen de kapitaalvermindering.

Onze toegevoegde waarde in dit gehele proces is dat Voorwinde Notariaat Amsterdam al deze zaken van A tot Z voor u regelt.

Vraag direct een offerte aan >>

Informatie of offerte aanvragen?

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft of vraag vrijblijvend een offerte aan. Wij helpen u graag.

Neem telefonisch contact op:
Tel. 020 305 98 55

Contact

Nijenburg 2a, 1081 GG Amsterdam
Tel.020-3059855
Fax.020-3059858

Blijf op de hoogte

Gratis tips en het laatste nieuws ontvangen? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief.
U dient een geldig e-mail adres op te geven

Maak kennis met ons team

Er staat een team van ervaren professionals voor u klaar.  Maak kennis met ons team